Általános biztosítási alapfogalmak

Biztosítási szótár az általános biztosítási alapfogalmakkal.

Elmagyarázzuk, melyik fogalom pontosan mit jelent az általános alapfogalmak világában. Ha nem találja biztosítási szótárunkban amit keres, kérdezzen tőlünk e-mailben, segítünk!

1. Biztosítási ágazat jelentése 

A biztosítások biztosítási ágon belüli azonos, illetve egymáshoz hasonló kockázatok alapján elhatárolt csoportja. Az életbiztosítási ágon belül beszélhetünk például kockázati életbiztosítás ágazatról, nem-életbiztosítási ágon belül pedig például lakásbiztosítás ágazatról.

2. A biztosítási díj pontos fogalma

A biztosító által nyújtott szolgáltatásért a szerződő által fizetett díj. Megkülönböztetünk egyszeri és rendszeres díjakat, valamint beszélhetünk halasztott díjfizetésről is.

3. Mi az a biztosítási kötvény?

Az az okirat, amely hitelt érdemlően igazolja a szerződésben foglalt lényeges adatokat, valamint a biztosítás meglétét. A biztosítási kötvényt a biztosító bocsátja ki.

4. Mit jelent a biztosítási összeg?

Az az összeg, amelynek a kifizetésére a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító kötelezettséget vállal.

5. A díjtarifa definíciója

A biztosító által használt számítási módszer a biztosítási díj megállapításához. Egy meghatározott időszakra vonatkozóan a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényező összessége.

6. Mivel foglalkozik pontosan egy alkusz?

Az alkusz előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, elvégzi a jogszabályoknak megfelelő igényfelmérését, ha szükséges szaktanácsot ad. Tevékenysége kiterjedhet a szerződés megkötésére és a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. Az alkusz bármely biztosító társasággal szerződhet biztosítási termékek közvetítésére.

7. Mit jelent az értékkövetés fogalma?

A biztosítási díj és a biztosítási összeg árszínvonal változásához és az inflációhoz való évente egy alkalommal történő hozzáigazítása. Indexálásnak is szokták nevezni.

8. Mi az avultatás?

A biztosított vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) fokozatos elhasználódása miatti értékcsökkenését jelenti.

9. Mire jó a felelősségbiztosítás?

Fedezetet nyújt a biztosított által harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléssel járó károkért. A szerződésben megállapított módon és mértékben mentesíti a biztosítottat olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles.

10. Mit takar a biztosítási időszak kifejezés?

Az a szerződésben meghatározott időszak, ameddig fennáll a biztosító kockázatviselése, és amely időszakra a szerződő díjat fizet. Beszélhetünk határozott és határozatlan időtartamra kötött szerződésekről.

11. Biztosítási érdek fogalma

Vagyonbiztosítás kizárólag olyan személy javára köthető, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Ha a biztosított érdekeltsége a biztosított vagyontárgyra megszűnik, a biztosító kockázatviselése és a biztosítási szerződés is megszűnik. A biztosítási érdek megszűnését a biztosító felé jelezni kell.

12. Mit jelent az első díj?

Első díj az a díj, amely a biztosítási szerződés megkötése alkalmával válik esedékessé. Ennek megfelelően a havi díjfizetésű biztosításoknál az első havi, a negyedéves díjfizetésű biztosításoknál a megkötés negyedévére eső, a féléves biztosításoknál a megkötés félévére eső díj.

13. Hogyan működik a felmondás?

A biztosítási szerződés és a biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosítás felmondásával. A felmondás jogával a szerződő-biztosított és a biztosító is élhet. A vagyon-, és felelősségbiztosítás esetén a biztosítási szerződés írásban mondható fel a biztosítási időszak végére 30 napos felmondási idővel.

14. Mik azok az időszakos biztosítások?

A szerződésben naptárilag megjelölt, határozott időszakra vonatkozó biztosítások. Az időszak leteltével a biztosítási szerződés megszűnik.

15. Mit jelent az intervenció?

Az elmulasztott biztosítási díjak beszedését és a szerződés fenntartását szolgáló hivatalos lépés.

16. A kárbejelentés definíciója 

A biztosított hivatalos bejelentése a káresemény bekövetkezéséről. Fontos, hogy a szerződésben meghatározott határidőn belül meg kell tenni a kárbejelentést. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezheti, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

17. Mit jelent pontosan a kárkori érték?

A biztosított vagyontárgy értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor.

18. Mit nevezünk közlési kötelezettségnek?

A szerződő köteles közölni a biztosítás elvállalása szempontjából minden lényeges körülményt. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Amennyiben a szerződő ennek nem tesz eleget, úgy a biztosító mentesülésre hivatkozhat.

19. Minek a rövidítése a MABISZ és mivel foglalkozik?

Magyar Biztosítók Szövetsége. A Magyarországon működő biztosítók és biztosítási tevékenységgel foglalkozó egyéb intézmények szakmai védelmi szerve. Fő célkitűzése a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme. A MABISZ kezeli a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokhoz kapcsolódó Kártalanítási Számlát, a Központi Kártörténeti Nyilvántartást, valamint működteti a Magyar Zöldkártya Irodát.

20. Mit jelent pontosan a reaktiválás?

A megszűnt biztosítás újbóli érvénybelépését reaktiválásnak nevezzük. A biztosítások - melyek a díjfizetés elmulasztása miatt megszűntek - az eredeti tartalommal újra érvénybe léphetnek, ha az utólagos díjfizetés, a biztosító által a szabályzatban meghatározott határidőn belül történik. A reaktiválásra csak akkor van lehetőség, ha ezt a szerződésben a felek kikötötték.

21. Mit jelent a Respiro?

A biztosítási díj esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító a díj megfizetése nélkül is kockázatban áll. Ennek ideje minimum 30 nap, a díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

22. Totálkár jelentése

A biztosított vagyontárgy megsemmisülése, eltűnése vagy olyan szintű károsodása, amely műszakilag vagy gazdasági szempontból nem helyreállítható.

23. Mi az a maradványérték?

A nem javítható, károsodott biztosított vagyontárgy károsodás utáni értéke, amit a megállapított kártérítési összegből levon a biztosító. Roncsértéknek is szokták nevezni. A maradványérték a szerződő birtokában marad.

24. Veszélynem jelentése

A veszélyek csoportjai a veszélynemek. Természeti, technikai, társadalmi vagy gazdasági esemény, amely kárt, illetőleg veszteséget okozhat.

25. Mit takar a változásjelentési kötelezettség?

A biztosított köteles a biztosítónak írásban bejelenteni a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását. Ennek elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezheti.

26. Mire jó a Zöldkártya?

Nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A zöldkártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

Frissítés dátuma: 2024.01.11.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat