Általános biztosítási alapfogalmak

Általános biztosítási alapfogalmak

Elmagyarázzuk, melyik fogalom pontosan mit jelent az általános alapfogalmak világában. Ha nem találja amit keres, kérdezzen tőlünk e-mailben, segítünk!

1. Biztosítási ágazat

Biztosítási veszélyek tulajdonság szerinti csoportosítása.

2. Biztosítási díj

A biztosító szolgáltatásáért a szerződő által fizetett díj. Megkülönböztetünk egyszeri és rendszeres díjakat, valamint beszélhetünk halasztott díjfizetésről is.

3. Biztosítási kötvény

Okirat, amely hitelt érdemlően igazolja a szerződésben foglalt lényeges adatokat, valamint a biztosítás meglétét. A biztosítási kötvényt a biztosító bocsátja ki.

4. Biztosítási összeg

Az az összeg, amelynek a kifizetésére a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító kötelezettséget vállal.

5. Díjtarifa

Olyan számítási módszer, amit a biztosító használ a díjak kiszámításához. Egy meghatározott biztosítási időszakra vonatkozóan a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényező összessége.

6. Alkusz

Az alkusz bármely biztosító társasággal szerződhet biztosítási termékek közvetítésére. Előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, elvégzi a jogszabályoknak megfelelő igényfelmérést, ha szükséges, szaktanácsot ad. Tevékenysége kiterjedhet a szerződés megkötésére és a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.

7. Értékkövetés

A biztosítási díj és a biztosítási összeg árszínvonal-változáshoz és az inflációhoz való időszakos igazítása. Indexálásnak is szokták nevezni.

8. Avultatás

A biztosított vagyontárgyak fokozatos elhasználódása miatti értékcsökkenését jelenti. Ilyenek például a gépjárművek, épületek és ingóságok.

9. Felelősségbiztosítás

Fedezetet nyújt a biztosított által más személyek vagyontárgyaiban okozott károkért. Mentesíti a károkozót a kártérítési kötelezettség alól a szerződésben meghatározott esetekben.

10. Biztosítási időszak

Szerződésben meghatározott időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. 

11. Biztosítási érdek

Vagyonbiztosítás kizárólag olyan személy javára köthető, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Amennyiben ez az érdek megszűnik, az érdekmúlás miatt megszűnik a biztosítási szerződés is. Fontos, hogy az érdekmúlást jelenteni kell a biztosítónak.

12. Első díj

A biztosítás első időszakára kiszabott díj. A biztosító kockázatviselése a szerződés létrejötte és az első díj befizetése után kezdődik (kivéve halasztott díjfizetés esetén).

13. Felmondás

A biztosítási szerződés felmondására bármelyik fél jogosult, akár egyoldalúan is. A felmondásnak legkésőbb a biztosítási időszak vége előtt 30 nappal be kell érkezni a biztosítóhoz.

14. Időszakos biztosítások

A szerződésben naptárilag megjelölt, határozott időszakra vonatkozó biztosítások. Az időszak leteltével a biztosítási szerződés megszűnik. 

15. Intervenció

Az elmulasztott biztosítási díjak beszedését és a szerződés fenntartását szolgáló hivatalos lépés.

16. Kárbejelentés

A biztosított hivatalos bejelentése a biztosítási esemény bekövetkezéséről. Fontos, hogy a szerződében meghatározott határidőn belül meg kell tenni a kárbejelentést. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezheti, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

17. Kárkori érték

A biztosított vagyontárgy értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor.

18. Közlési kötelezettség

A biztosított köteles a kockázatvállalás szempontjából lényeges körülményeket közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Amennyiben a biztosított személy ennek nem tesz eleget, a biztosító mentesülésre hivatkozhat.

19. MABISZ

Magyar Biztosítók Szövetsége. Országos szakmai érdekképviselet, amely érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátását is koordinálja. A MABISZ kezeli a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó Kártalanítási Számlát, a Központi Kártörténeti Nyilvántartást, valamint működteti a Magyar Zöldkártya Irodát.

20. Reaktiválás

Egy megszűnt vagy felfüggesztett biztosítási szerződés - eredeti tartalommal történő - újbóli hatályba léptetését jelenti. Feltétele az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. A reaktiválásra csak akkor van lehetőség, ha ezt a szerződésben a felek kikötötték.

21. Respiro

A biztosítás díj esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító a díj megfizetése nélkül is kockázatban áll. Ennek ideje minimum 30 nap, elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. 

22. Totálkár

A biztosított vagyontárgy megsemmisülése, eltűnése vagy olyan szintű károsodása amely műszakilag vagy gazdasági szempontból nem helyreállítható.

23. Maradványérték

Roncsértéknek is szokták nevezni. A biztosított vagyontárgy káreseményt követő értéke. Ez az érték kárkori értékből levonásra kerül. A maradvány a tulajdonos/üzemben tartó birtokában marad.

24. Veszélynem

Természeti, társadalmi vagy gazdasági esemény, amely kárt, illetőleg veszteséget okozhat.

25. Változásjelentési kötelezettség

A biztosított köteles a biztosítónak írásban bejelenteni a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását. Ennek elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezheti.

26. Zöldkártya

Nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat. Igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon
 megkövetelheti.

Frissítés dátuma: 2020.01.21.
Ossza meg, ha tetszett