Biztosítási események - Casco

A teljes körű Casco biztosítások általában az alábbi négy biztosítási eseményre nyújtanak fedezetet:

1.Töréskár

A biztosított vagyontárgyakban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, a kárbejelentés szerinti eseménnyel műszakilag azonosítható, igazolt erőhatás által keletkezett törés, egyéb sérülés.

2. Elemi és tűzkár

a) A biztosított járművet, alkatrészét közvetlenül károsító villámcsapás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás.

b) A gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban – a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán – keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott kár.

3. Üvegkár

A biztosított gépjármű utastér üvegezésében a gépjármű egyéb károsodása nélkül bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás okozta sérülés (törés, repedés), amennyiben egyéb karosszériasérülés nem történik.

4. Lopáskár

a) Teljes lopás: Ha a megfelelően lezárt, a biztosító által előírt, a lopás időpontjában is működő vagyonvédelmi eszközökkel ellátott gépjárművet ellopják, vagy jogtalan használat céljából – az elkövetőre bízott gépjármű jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve – önkényesen elveszik, illetve a gépjárművet a gépjármű biztosítottjától vagy gépjármű jogszerű használójától a velük szemben alkalmazott erőszakkal vagy fenyegetéssel elveszik és az nem, vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos.

b) Rész lopás: Ha a teljes gépjármű eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait ellopják (lelopják), továbbá a jogtalan behatolással vagy annak lopási szándékára utaló kísérletével okoznak kárt a megfelelően lezárt gépjárműben, alkatrészeiben, vagy tartozékaiban.

 

Egyes biztosítóknál pótdíj ellenében az alábbi kiegészítő biztosítások köthetők:

  • Poggyászbiztosítás

A gépjármű kesztyűtartójából, illetve a csomagtartóból – dolog elleni erőszakkal – biztosított vagyontárgyak ellopása (a gépjármű önkényes elvétele), elrablása, valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése.

  • Kölcsöngépjármű szolgáltatás

Azon biztosítási események bekövetkeztekor, amelyben a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fellép, igénybe vehető a bérgépkocsi a biztosító költségére.

  • Baleset-biztosítás

Az a közlekedési baleset, amelyet a Biztosított a biztosított gépjármű vezetőjeként vagy utasaként szenved, és amelynek következtében egészségkárosodást szenved, vagy a baleset következtében meghal.

  • Élet- és utasbiztosítás
  • Kár- és jogvédelmi biztosítás

Külföldi szabálysértés vagy gondatlan bűncselekmény miatti jogi felelősségre vonás esetén a biztosító megtéríti a biztosított ellen indult eljárások költségeit.

  • Assistance

Műszaki, nem balesetből származó meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján 1 alap és 1 kiegészítő szolgáltatás. Alapszolgáltatások: helyszíni javítás üzemzavar esetén vagy műhelybe vontatás, szállítás. Kiegészítő szolgáltatások: hazautazás, továbbutazás, bérgépjármű vagy éjszakai szállás.

  • Gépjármű segítségnyújtás és biztosítás

A biztosított jármű ellopása, műszaki hibája vagy balesete esetén helyszíni javítás vagy szerelőműhelybe szállítás, kapcsolattartás, kárszemle, külföldi készpénz segély, elszállásolás, hazaszállítás, betegszállítás, beteglátogatás, alkatrészek küldése, tárolási költségek megtérítése, stb.

  • Megszerzett kármentességi kedvezmény fokozatának biztosítása

A biztosító a biztosított részére teljesített kárkifizetést abban az esetben nem veszi figyelembe a kármentességi kedvezmény megállapításakor, amennyiben a biztosítási időszak alatt legfeljebb egy káresemény alapján kell helytállnia. Amennyiben a két egymást követő megfigyelés időszak alatt több mint egy káresemény alapján állt helyt a biztosító, a második időszakot követő biztosítási időszakra a biztosítási díjat a második biztosítási időszakban teljesített kárkifizetés alapján – a jelen kiegészítő biztosítás meglétére tekintet nélkül – állapítja meg a biztosító.

Frissítés dátuma: 2024.01.16.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat