Kötelező biztosítás alapfogalmak

Elmagyarázzuk, melyik fogalom pontosan mit jelent a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás világában. Ha nem találja amit keres, kérdezzen tőlünk e-mailben, segítünk!

1. EUROTAX

A gépjárművek értékelésére szolgáló számítógépes program, illetve katalógus, amely gyári és piaci információkat tartalmaz.

2. Gépjármű

A közúti forgalomban való részvétel feltételeként hatósági engedélyre és jelzésre kötelezett gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi, mezőgazdasági vontató, négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és munkagép, továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár.

3. KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével – a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére KGFB szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani. Lényege, hogy baleset során a másnak okozott kárt nem közvetlenül a károkozó, hanem a károkozó biztosítója fizeti meg.

4. KGFB díjtarifa

Miniszteri rendeletben meghatározott gépjármű-kategóriánként és - a flotta kivételével – bonus-malus osztályonként a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényező összessége.

5. Üzembentartó

A gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzembentartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos.

6. Károsult

A gépjárművel okozott kár esetén kártérítésre jogosult személy vagy szervezet.

7. Bonus-malus rendszer

Az üzembentartó a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodó díjtöbblet (malus) fizetésére köteles. A biztosítók külön rendeletben meghatározottak szerint  (21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet) kötelesek a kártörténeti adatokat felhasználni, a kártörténeti adatokon alapuló bonus-malus rendszert működtetni, továbbá a kártörténeti igazolásokat kiadni.

8. KKNYR

Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer. A MABISZ működteti a kártörténeti adatok felhasználására, kárrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá a kártörténeti igazolások kiadására hozták létre.

9. Kártalanítási számla

A MABISZ által kezelt alap. A biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező üzembentartó gépjárműve által, vagy ismeretlen üzembentartó gépjárműve által, és az ismeretlen gépjárművel okozott károk megtérítése Magyarországon.

10. Fedezetlenségi díj

Az adott gépjármű vonatkozásában az üzembentartó biztosítási kötelezettségének – a szünetelés időtartamának kivételével - díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (fedezetlenség időtartama) megállapított díj.

11. Zöldkártya

A zöldkártya Rendszer országaiban elfogadott, egységes szabványnak megfelelő nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (kártya), amelyet a nemzeti iroda nevében a biztosítási szerződésnek megfelelően a biztosítók állítanak ki az üzemben tartó számára, a meglátogatott országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására.

12. Zöldkártya rendszer

A nemzeti irodák közötti megállapodások alapján az ezen megállapodásokban részes országok rendszere, mely rendszerhez tartozó országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolást az országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásául elfogadják.

13. Rendszám egyezmény

A nemzeti irodák között létrejött olyan megállapodás, amely alapján az egyezményben részes országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolás helyett az illető országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásául a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) az országjellel együtt elfogadják.

14. Türelmi idő

Díj esedékességétől számított hatvannapos időszak, melynek a díj megfizetése nélkül történő leteltével a szerződés - amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg - díjnemfizetéssel megszűnik.

15. Kármegosztás

A károkozásért való felelősség százalékos megoszlása a károkozásban részt vevők között a közrehatás arányában. A balesetben résztvevők közrehatási százalékainak összege nem haladhatja meg a 100%-ot.

16. Kötelező biztosítás

Olyan biztosítási szerződés, amelynek megkötését a törvény kötelezővé teszi. Legismertebb formája a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Frissítés dátuma: 2020.01.27.
Ossza meg, ha tetszett